Page:Sibu Congkan1386-王惲-秋澗先生大全文集-24-12.djvu/63

此页尚未校对


制獄縱周来之徒誣搆䧟置膏流 節觧之禍莫有

捄止大者以剪夷宗子希旨下者以告宻上変徼功

SKchar朴滿朝中外股慄時有功以司理之微秉公恕之

心扞折兇鋒守死不撓至辯明𡨚抑竟頼全宥者甚

衆嗚呼仁㢤公固知上含容孤直庸示公道然人慾肆

裂之際天理有不可泯㓕者彼中橋突犯清蹕釋

之辯扵漢文慎罰之𥘉威衛悮斫𨹧栢仁傑諍髙宗

扵受諌之日以𫝑以時司刑為尤難及拜西臺至頓

顙流涕有鹿挺懸庖之請何感動自悼若此豈體存

正大明哲保身之方非權無以濟之邪

    紀異

至元十三年夏六月王按察立夫同在汴梁試院中