Page:Sibu Congkan1386-王惲-秋澗先生大全文集-24-12.djvu/73

此页尚未校对


人事臆度若有𥙷扵世教聞之者庶不惑扵邪妄之

說云至元戊子秋八月八日書

    盧氏墳石泣

大都玉馬坊耿氏石獅猛水出如霧予時爲御史目

覩其事山陽長流村盧氏墳石表水出如泣者連曰

耿盧二人皆出微賤而遽當台鉉此驟淂不祥之極

也盖善𢙣以𩔖應故隂沴将至兆見扵石如此予因

曰此石泣也二人㝷皆𬒳誅然泣者非憫之也悲乎

不知其量也吁

    龍堕農民王家

至元二十年癸未夏六月中大雨河西郷農家王氏

甫夕黒霧四塞中庭䆫户間寒𪷤不可勝視之有蒼