Page:Sibu Congkan1387-王惲-秋澗先生大全文集-24-13.djvu/12

此页尚未校对


士農工賈謂之四民四民之業右士為最貴三者自

食其力能傃所守時雖弗同固不失生生之理唯士

也貴賤用舍繋有國者為重䡖盖其所抱負者仁義

禮樂有國者恃之以為治平之具也國不為飬孰樂

育之君不思庸孰信用之不幸斯道中微我玄尚白

阨窮遺逸隨集厥躬此士之所以遑遑於下而可吊

者也幸有連茹為引用為主張者曰鄙儒俗士烏足

有為也切甞惑焉謂有用也時不見其所用為無用

也一為時用卓越宏逹莫可企而及者烏可以時偶

無用㮣有用悉為無用之具哉

國朝自中綂元年巳来鴻儒碩徳濟之為用者多矣

如張趙姚啇楊許三王之倫蓋甞忝處朝端謀