Page:Sibu Congkan1387-王惲-秋澗先生大全文集-24-13.djvu/158

此页尚未校对


濟殆非徔便副上官意也侍郎梁亨道為肯首然當

(⿱艹石)何曰今官義兩軍温飫有素(⿱艹石)以月給𫞐輟半以

應彼急河南漕粟計不時至如此則客主兩不失所

可其請孱戍賴以安活自是為省叅康瑭郎中盧芝

所器識曰㑹見駿足騰𩦪一日千里也正大四年

元帥完顔公薦拔所能試亰師擢吏貟甲首時年廿

有六方軍國多故經費一仰大農調度即選充運司

案長時李乾州芳承安二年士字执剛移刺吴和領漕計號

精吏務先君夙夜盡公審㑹明當二公称其能入作

司吏以計盗官物使髙丗英受賍𥘉不知𠩄従耒事

斍吏跳失𠩄在及科罪従事師肅執監主為首抵卋

英死先君争之不下至詣憲部誥辯曰原丗英情本