Page:Sibu Congkan1387-王惲-秋澗先生大全文集-24-13.djvu/180

此页尚未校对


年中統建元真授衛輝二州同知又明年昜州而路

就陞貳揔尹君遵守成憲越先正有光至元甲子

官制行授朝請大夫改倅彰德路無幾以德望入爲

中書兩司郎中調議宻勿宰相至以佳士

上聞魏河朔鉅鎮吏重而俗囂號難理特輟君以少

尹來治廼曰清心不如省事省事莫(⿱艹石)先殺吏權於

是汰冗濫屏姦惡絶𥝠謁尚德化民有李氏者珥筆

構黨持短長嚇官府張甚君發其姦杖踣之萬喙稱

快自是闔郡嚮風書葉飜香曹務爲清簡八年辛未

春自中書舎人出知歸德府府居河下流其秋水大

至環城爲海衆胥沉爲慼君廼督櫂師浮舟楫濟民

於丘陵林木上遂相水衝循横堤䟽二渠一注汳瀆