Page:Sibu Congkan1387-王惲-秋澗先生大全文集-24-13.djvu/5

此页尚未校对


予官御史時聞尚書工部郎中今治中别乗合刺思

憙功名樂善言而與士君子游某甞望君於稠人中

飄然有玉立雲飛之舉欲願交而未暇也至元壬申

秋得同僚平陽相接如平生懽共事旣乆愛其材識

通敏廉介有守處心臨政多中事冝殆與𭧽聞無異

一日請名於予且求其說予曰上古之民林林而生

系出一本聖人見其厥𩔖蕃庶惡夫無别於是因官

因封或勲或守王父之字賜姓氏以明之立名諱以

識之表徳業以貴之又以性有剛柔進退好惡之異

而寓抑揚與奪之義焉君姓忽氏盖

父字也世為唐瀚海軍都護府人其國郊於乾兊之

SKchar雲天之雄故其人多沉潜剛克内明而外毅■