Page:Sibu Congkan1388-王惲-秋澗先生大全文集-24-14.djvu/146

此页尚未校对


𬒳劾者凌轢羅織莫有脫其彀者公能隱忍將順

使虐熖歛熇不致濫及非辜害吾事而巳其已藉没

者十數家公奏明其𡨚竟皆復業公之捄時濟物民

得受一分賜其不自顧藉𩔖多此中統建元首授公

真定路緫管同判本道宣撫司事遂舉明州縣文學

属吏三十餘人後皆致通顯云三年齊叛平忠武公

首奏兵民之聀不可併居一門行之請自臣家始公

即日解紱以聀譲其苐江漢大都督𫞐角巾私苐𥙿

如也遂選勝西郊築治亭圃日以植花木玩泉石爲

佚老之計澤車欵叚徜徉游詠人不知爲故侯失將

也以至元九年二月遘疾越廿日薨於正寢春秋五

十有九某月日𦵏𫉬鹿縣明丘郷安社里之西原公