Page:Sibu Congkan1388-王惲-秋澗先生大全文集-24-14.djvu/75

此页尚未校对


  墓碑銘并序

金制大定聞限以三品至五品軄事官承廕子孫内

班供奉或省署儤直者同吏貟許試六曹令史中其

選驗班秩崇庳而収𥙷焉謂之班祗出身于以抑任

子苟進之風且勵多士特逹者之志在當時號稱入

流羙科如吾奉訓丁公卓然以材術拔出倫𩔖表見

一時可謂篤志君子其敢以門資待之乎公諱居實

字仲華髙祖孝温仕金朝官金紫光禄大夫臨海軍

節度使遂丗家錦州曽祖與宣武將軍終興化簿大

父從吉明威將軍宜陽令考鐘太康稅使累官至宣

武將軍公少孤稍長力學不倦毎以藉廕入雜流爲

慊遂去習城旦書用明威資中正大四年部掾甲首