Page:Sibu Congkan1388-王惲-秋澗先生大全文集-24-14.djvu/93

此页尚未校对


藉者蓋三年于兹噫將有待而然邪至元九年秋奉

議馬公來尹斯郡既謁告頋瞻咨嗟憫夫垂成之功

日就陊剥乃以完故益新為任於是完正殿壯臺門

創兩序凢就屋五十餘楹層棟軒翥墀陛整削松桷

有舄碩碩其庭中設素王像以顔孟十哲配侍左右

東西兩廡繪六十二子及大儒二十有四衮冕哻裳

峨峨奉璋奎壁輝映煥焉有光廟既成適選舉令下

士子來歸洋洋滿庠既而衆議以州之治化及民者

非一其大者著者可無聞於后來謁文於余因勉為

撰述且寓夫予之所感焉嗚呼三代之治道莫先於

教學無重於育材材弗育則用乏其人民失化則不

明乎善善不明則民入於僻民蕩於僻則幾何不為