Page:Sibu Congkan1389-王惲-秋澗先生大全文集-24-15.djvu/40

此页尚未校对


曰毉以濟物爲任(⿱艹石)貪圖貨利爲心豈天生俞跗保

全夭閼安羸劣之意哉子無復言客嘆服而退𥘉府

君東徙聞盧氏守將堯里公賢而下士徃依焉草昧

際舉族頼保翼一夕宋冦掩至執堯里而去以不屈

遇害熊耳嶺府君聞之紏合義勇者數十軰匐匍奔

赴求得其屍葬𥙊迄成礼兵後内外宗姻散失者衆

求訪不少置得姨之夫樵翁於申女叔於穣下既孤

且窶収養終其身平生行義𩔖此甚夥今特書其顯

著者識者謂府君爲善不近於名尚義不謀其利躬

弗受祉後丗其興乎以至元己巳歳季夏十有八日

考終牖下享年六十有七配宋氏系出京兆大家資

端重未甞露嘻𥬇年既笄歸于我侍舅姑以孝敬聞