Page:Sibu Congkan1389-王惲-秋澗先生大全文集-24-15.djvu/7

此页尚未校对


天下有酗戰之士拳勇絶人捐󠄂軀徇國雖一時之短

其義烈言言超千人而挺生奮百世而獨存者誰乎

南陽唐公其人也公諱琮世居内郷縣淅川之白亭

伯祖諱臯金季以郷豪署峽口鎮將父諱慶仕亡宋

用邉功起身自保義郎京西副將累遷至左領軍上

將軍諸軍統制歸附 皇元後終江淮軍民安撫使

唯襄鄧自昔爲用武地唐氏世鍾材武継領韜鈐剛

毅奮發馳聲疆場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)稱山南名將家公軀幹魁傑而善

於𮪍射黝色鷹視氣吐鍾鈜然擐帶横槊出入行陣間

人愕而聳之至元十三年襲父爵授武略將軍管軍

■把明年丁丑轉武德復安撫使仍佩金符十六年

以勞績進階宣武授金虎符管軍緫管十八年陞懷