Page:Sibu Congkan1390-王惲-秋澗先生大全文集-24-16.djvu/101

此页尚未校对


尚享

    兖國公奉安文

㐲㠯庶工告成新廟孔碩扵穆素王之亞聿陪元聖

之居仰底攸寕永欽厥祀尚享

    鄒國公奉安文

伏㠯有嚴閟宫載新祀典仍増光扵肖像永配享扵

神庭扵穆維清尚安且妥尚享

    辝墓𥙊文

維大元國至元九年𡻕次壬申四月乙未朔十七日

辛亥男孫惲謹以清酌之奠敢昭告于 曾祖王父

𩔰考王府君之靈惲自至元五年冬十月𬒳召赴臺

■九年春用前資翰林修撰由監察御史改授承直