Page:Sibu Congkan1390-王惲-秋澗先生大全文集-24-16.djvu/106

此页尚未校对


一禱之誠僥倖之求断不敢萌憂恋之心庶幾昭鍳

爰生申甫來佐明時冐瀆顥靈豈勝悚愓 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)尚享

    安二賢神文

某以壬申之冬來拜祠墓悼其傾圯几像𭧂露載經

載營今也告成睠彼雷首肅焉神庭繄二賢之徳聖

之清𠔃以孔聖之哲極所稱𠔃掲若日月何廟皃之

尚𠔃封而匪屋來者何瞻仰𠔃蒼煙喬木何山爛其光

𠔃盤非周粒桂酒苾其香𠔃神其格思𡻕永此而享

弓

    肇𥙊霍岳文

大元國至元十三年𡻕次癸酉六月壬午朔三十有

六日丁未承直𭅺平陽路緫管府判官王某謹以牢醴之