Page:Sibu Congkan1390-王惲-秋澗先生大全文集-24-16.djvu/117

此页尚未校对


    左丞董公𥙊文

至元十六年𡻕次巳卯九月乙巳朔樾有三日丁巳

朝列大夫燕南河北道提刑按察副使汲郡王惲謹

以清酏嘉肴之奠致𥙊于故資徳大夫中書左丞簽

書樞宻院事贈金紫光禄大夫平章政事謚忠献董

公之靈觀夫大燕南陲全趙北垠神尖鬱茂滹池濟

淪蟠精萃秀篤生異人公應運挺岀絶𩔖離倫閱敦

詩禮感會風雲𡚒父祖之餘烈䇿冦鄧之髙勛其志

慮良實又濟以武恵惻𨼆之仁謙而接物勇見扵大

敵㳟以持巳孰知夫丗臣至扵肅齊家範友于弟昆

忠結主知徳庇生民功愈大而心轉小𠖥旣厚而憂

益殷無私蓄為子孫之計不樹黨収門墻之恩其公