Page:Sibu Congkan1390-王惲-秋澗先生大全文集-24-16.djvu/92

此页尚未校对


豊碑耒公之墳公雖云亡其德在民太行盤盤淇流

湯湯永懐先生何日而忘

    𥙊王府君夫人陳氏文

大元國至元十二年歳次乙亥二月壬寅朔越日承

直郎平陽路捴管府判官王惲謹以香酌之奠致𥙊

于河南路宣慰副使王君太夫人陳氏之靈伏以詩稱有基

婦道乃隆易讃坤儀徽柔所鍾維夫人之淑兼著一

躬母儀女範婣于六宗内𦔳既𥙿化成肅雍彤管有

煒周南之風嶷嶷賢嗣緫角從容以契以分昆仲猶

同二十年間𫉬侍左右𡻕時拜慶稱觴上夀頋畜殊

常如夘斯覆我草惟纎兄蔚蘭樹突而弁𠔃載同庠

序浹洽薰陶亦叨時譽調官南㱕四月惟夏升拜北