Page:Sibu Congkan1392-王惲-秋澗先生大全文集-24-18.djvu/120

此页尚未校对


川其舎諸乎此蓋公述作之微旨也趙氏子穆年十

八好古學篆𨽻皆通習之請予以題記後作是說以

貽之

    書中興頌後

唐中興頌石刻字徑數最大立法最密就魯公平生

所書合而論之此為最善其法度特变大篆為眞楷

耳所謂只見性情不見文字至元十三年春正月江

左平圖書珎異悉逹京師孟秀州徳卿以是本見贈

把玩不釋手者累月從弟韓從益求予臨冩因勉為

刻鵠耳

    題蘇氏寳章後

忠定二公書金聲玉振如清廟之瑟一唱三嘆有遺