Page:Sibu Congkan1392-王惲-秋澗先生大全文集-24-18.djvu/39

此页尚未校对


    䟦乎臨懷素自叙帖

丗傳懷素自叙帖有數本劉御史文季云昔吾從祖

河平君所藏本最佳後有蘇才翁跋云前𥿄縻潰親

爲装楷且爲𥙷書不自媿其糠粃也有杜祁公題云

狂僧草聖継張顛卷後兼題大暦年堪與儒門爲至

寳武功家丗乆相傳後又有山谷楷書釋文蔡無可

家故物也北渡後𮗚金城韓侯及秘府所収俱無蘇

杜二公題䟦似亦非長沙眞筆至元辛未秋九月晦

余謁左轄姚公出示太保劉公家藏帖前三十三字

亦云子羙𥙷亡按玩之余令人仿像意韻盤礴於𮌎

中者累月冬十月甲午是日極暄妍可愛乗筆墨調

利喜爲臨此拙惡非所慮庶幾見其典刑云耳監察