Page:Sibu Congkan1392-王惲-秋澗先生大全文集-24-18.djvu/44

此页尚未校对


具二王而章草爲羽翼也東坡謂陶詩𥘉(⿱艹石)緩散不

收反復觀之乃得竒趣余於呉郡亦然但近代名公

品題不到豈具眼者未暇及之邪予特表而出之至

元辛未冬十一月廿四曰與兒子孺重觀於京師咸

寕里之寓舎時雪霽氣清率爾而作汲郡王某謹題

    䟦荆公墨蹟

予甞觀壽國髙公所藏心畫水鏡知此爲臨川所書

無疑雖風骨遒勁而筆𫝑散落無繩削可據殆似公

當軸時變新法調夸毗子青苗助役無所紀極噫一

念之差至於筆墨間尚能髣髴其爲人如此後之學

者處心擇術當如何哉至元壬申重陽前四日書於

平陽官舎