Page:Sibu Congkan1392-王惲-秋澗先生大全文集-24-18.djvu/87

此页尚未校对


所臨王逸少欲摹帖氣韻豪逸有顔魯公風格𠕅四

展觀悚然起敬令人有振纓希古之想眞竒蹟也■

    書劉氏屋柱

至元甲申夏四月余自泰安平隂東阿撿覆桑灾而

西赤日黄塵中馳六百餘里忽得此屋休䕃車怠馬

煩之意爲釋然也主壻劉澤克家有禮且云此屋甫

成未經寢處而公至可謂彈壓瘴氣矣又說婦翁張

學臨終戒作佛事以多誦孝經爲嘱不圗田野間有

此端士重午後二曰過此

    䟦坡公春寒帖

茶使分寕李君踵門來謁坐定出春寒帖相示願一

言爲審定余曰昔坡公在館閣時每作一石一竹浄