Page:Sibu Congkan1393-王惲-秋澗先生大全文集-24-19.djvu/109

此页尚未校对


氷姿綽約翠䄂翻清露林下謝夫人依然是故家風

度搔頭玉重雲髻不勝寒繡簾踈凉月細一㸃香來

處清摽一揷脉脉秋如許無語對西風恍當年六朝

瓊樹幽䆫深鎻莫厭惜娉婷瑶臺路藐姑仙恐跨青

鸞去

   鵲橋仙大徳辛丑歳八月𥘉四日壽平章相公夫人

金波秋静桂欄香重瑞應能羆佳夣錦棚擎出玉麟

兒道釋氏老君親送壽筵増慶朝鞍歸控恰及瑶觴

拜棒平津起舞棣華歌好一醉玻瓈春甕秋澗先生大全文集卷七十七