Page:Sibu Congkan1394-王惲-秋澗先生大全文集-24-20.djvu/14

此页尚未校对


承華事略卷第六

    尚儉

梁昭明太子統武帝長子出宫二十餘年不畜聲樂

時俗稍奢以已率物服御朴素身永浣衣膳不兼肉

京師糓貴令菲衣减膳改常饌爲小食普通元年

露降于慧義殿咸以爲至德所感云

唐太宗撰帝範十二篇賜皇太子其崇儉篇大略曰

聖代之君存乎節儉冨貴廣太守之以約茅茨不剪

SKchar不斵舟車不飾衣服無文王階不崇太羮不和

非憎榮而惡味乃循薄而奉儉故風俗淳朴比屋可

封此節儉之德也

 臣惲切惟人君以四海之廣萬民之冨居處服用