Page:Sibu Congkan1394-王惲-秋澗先生大全文集-24-20.djvu/42

此页尚未校对


中堂事記上

庚申年春三月十七日

丗祖皇帝即位於開平府建號為中統元年秋七月

十三日立行中書省於燕京劄付各道宣撫司取儒

士吏員通錢榖者各一人仍令所在津遣乗驛赴省

惲亦忝預其選是年冬十月至燕以三書投獻

相府大率陳為學行巳逢辰致用之意頗蒙慰奬令

隨省通知計籍使綜練衆務日熟聞見焉時

行中書省官四員

丞相禡禡資嚴厲凛然不可犯初與趙用行六部於燕至是就用為行省長官

平章政事王文綂字以道大定府人前經義進士

平章政事趙璧字寳臣西京懐仁縣人賀弘偉能任六事以氣量雄天下