Page:Sibu Congkan1395-王惲-秋澗先生大全文集-24-21.djvu/91

此页尚未校对


盡忠言有所廣益以慰中外之望誠未冝聽其去位

以塞忠諌之路也臣職當言責觸冐忌諱惟

陛下 留神省𧦴

    論司獄官合行條理事狀

伏見比者隨路設置司獄官三十余貟其品與禄不

爲微簿足見 朝廷重惜人命哀矜庻獄之至意也

又照得省部即目以五事考課親民官政治能否獨

不見降到獄官合行條件切恐中間不爲用心勾當

有名無實縁狴犴之間人命所繫(⿱艹石)未經鞠問及抵

法以前或因病失所非理死傷間縱有 𡨚濫當

宥之人胡可追悔此與殺之何殊檢㑹故典漢宣帝

地節四年詔曰今繫囚或以答掠及飢寒瘐死獄中