Page:Sibu Congkan1396-王惲-秋澗先生大全文集-24-22.djvu/112

此页尚未校对


降尅减之弊實為便益

    復常平倉

竊見至元八年設立常平倉驗隨路户數收貯米粟

約八十萬石以備緩急接濟支用近年巳来起運盡

絶甚非

朝廷恤民捄荒本意如徃年差官定奪時估以平物

價縱使能行终非乆逺通便之法當時僉謂(⿱艹石)常平

有粟各路不過依時價出糶三五千石則物價自平

人心𠋣安低昂權在有司兼併不復高下其手向前

收成去處依前𭣣糴以實常平恐亦恤民平估之一

策也

    論匠戸