Page:Sibu Congkan1396-王惲-秋澗先生大全文集-24-22.djvu/118

此页尚未校对


    合併十一年軍

竊見近年

朝廷將舊軍與至元九年所簽軍貧難消乏之家皆

行合併甚為便益其十一年所簽軍人當時已是近

下户計經今九年多有生受不堪役者合無一體從

實合併使貧冨難易两得均平又得兵力精強且見

國家同仁一視之意

    定奪軍戸析居地稅

一軍戸析居貼戸即目見行取要地稅當間本是一

户謂如有田六頃除四頃外納餘上稅石既是析居

其地两分各有地三頃不在合納之數即目止憑一

户時取要餘上地稅理合分間定奪除免