Page:Sibu Congkan1396-王惲-秋澗先生大全文集-24-22.djvu/132

此页尚未校对


迁移皆趂州郡㑹合津要去處𡻕各不常若累累一

體添荅恐有輕重不等之弊可依巳定額數外從實

恢辦或依相永法増籌者量加迁賞否者黜罰停歇

朞年告叙所增等第以五十定為上三十定為中二

十定為下如此民喜額定而不增官樂有功而陞用

羡餘之數自然盡實入官

    論鈔法

竊見元寳交鈔民間流轉不為澁滯但物重鈔輕謂

如今用一貫𦆵當徃日一百其虚至此可謂極矣䆒

其所以法壞故也其事有四自至元十三年已後據

各處平凖行用庫倒到金銀并元發下鈔本課銀節

次盡行起訖是自廢相𫞐大法此致虚一也其鈔法