Page:Sibu Congkan1397-王惲-秋澗先生大全文集-24-23.djvu/16

此页尚未校对


聖旨節該中選儒生(⿱艹石)種田者輸納地稅買賣者出

 納啇稅開張門面營運者依行例供出差發其餘

 差發並行蠲免又照得中統二年欽奉

聖旨節該巳前

聖旨裏如今咱毎的

聖旨裏和尚也里可温先生荅失蛮體例裏漢児人

 河西秀才毎不㨂甚麽差發休着秀才的功業習

 者欽此至元十三年

 上司差官試驗分㨂元籍除差儒人該試中儒人

 内两丁近下户計撥充大常寺禮樂户竊見試中

 儒人户内多有户下餘丁不曽就試官司収係當

 差又有因故不及就試儒人亦行全户収差(⿱艹石)