Page:Sibu Congkan1397-王惲-秋澗先生大全文集-24-23.djvu/3

此页尚未校对


耕竊詳河水走卧不常今日河𢲵明日退灘安得爲

投下属地今後合無將一切退灘地面許諸人開耕

種蒔實爲便益

    舉耶律張商焦四相事狀

一竊見前中書左丞相耶律鑄前中書左丞張文潜前

安西王府王相啇挺秘書監焦仲益皆係

朝廷勲徳天下重望方今之務 親賢爲急比之求

訪踈逺如四相者識逹政體綜練時冝(⿱艹石)使之叅預

大政必能禆𥙷闕漏有所廣益傳稱圗任舊人共政

此之謂也

    復許諸人陳言

中統元年許諸人陳言當時主意不爲徒然蓋一