Page:Sibu Congkan1397-王惲-秋澗先生大全文集-24-23.djvu/57

此页尚未校对


國史上柱國曲江縣開國男張九齡奉𬒳制書如右

符到奉行自告字巳下作五行用印二十九顆唯制

字上空後上與前平頭書𭅺中惲下細字書主事懷

琛令史王烈書令史姚元開元二十二年五月二十

一日下印同前用告用杮黄斗底綾作卷凡七幅上

下約一尺或者謂曲江與林甫通作一告除拜以鸞

梟並集駑驥同皂爲嫌子曰帝尭在上咎夔與驩鯀

同列恐自昔有所未免正在明君别其賢否用與不

用耳然唐自開元後九齡竟罷而相林甫治亂之分

於斯巳見矣二月壬戍題唐李紳拜相後有徽宗御書跋

門下興化致理必資作礪之功納誨弼違實頼將明

之效苟非材摽人傑道茂時宗藴經濟之宏規積巖