Page:Sibu Congkan1397-王惲-秋澗先生大全文集-24-23.djvu/78

此页尚未校对


變見於竒物震動者陽用其精隂用其形猶人之有

五臟六躰五臟象天六體象地故臟病則氣色發於

面體病則欠申動於貌前丗術者乃以日辰分配國

土爲占歳日月時辰及見災所在之地皆同用之又

有只以日時相加爲占者如漢成建始三年日蝕地

震杜欽云殆爲後宫何以言之日以戊申蝕時加未

戊未土也土者中宫之部也其夜地震未央宫殿中

今本朝大臣無不安之人外戚無乖刺之心諸侯無

強大之國四方無逆理之節此必⿺辶商妾將有争寵而

相害者其法甲爲齊乙爲海外東夷丙爲楚丁爲江

淮南蠻海岱戊爲韓魏申州河濟巳爲韓魏庚爲秦

辛爲華山巳西之國壬爲燕趙衛癸爲常山巳北北