Page:Sibu Congkan1397-王惲-秋澗先生大全文集-24-23.djvu/90

此页尚未校对


歎曰西域之開始自張騫其土地山川固在也然世

代浸遠國号變易事亦難攷今之所謂瀚海者即古

金山也印毒即漢身毒也曰駝鳥者即安息所産大

馬爵也宻昔児即唐拂菻地也觀其𡈽産風俗可知

己又新唐載拂菻去京師肆萬里在西海上所産珎

異之物與今日地里正同盖無疑也中統四年三月

渾源劉郁記

堂叔伯者是並父之兄弟也

父之姊妹謂之女叔女弟

鄂王岳飛謚忠穆文

主耳忘身兹謂人臣之大節謚以表行必稽天下之

公言申錫賛書追告幽穸故太師追封鄂王謚忠穆