Page:Sibu Congkan1397-王惲-秋澗先生大全文集-24-23.djvu/96

此页尚未校对


右軍威略帖八十二字入梁唐御府至宋入蘇大簡

家崇寜癸未襄陽米芾審定真跡其圖書有秘玩手

臨■智永禪師臨右軍四帖後東坡跋六■書如聽

響切胍知其羙𢙣則可謂必能名之者過也予觀秘

閣墨跡皆唐人硬黃臨本但得臨本皆可蓄惟鵝群

一帖佀是獻之真筆熈寜五年子瞻書禇遂良臨黄

庭南唐昇元三年裝褙紙則黃硬

米芾學右軍書并論其筆法後一幅亦學右軍書退

之詩俗書趂姿媚此公不爲石皷發想亦見此等物

耳■獻之草洛神賦𥿄極殘缺向明視背萬綻縱横

謝安東山帖

右軍快晴帖米襄陽臨本