Page:Sibu Congkan1398-王惲-秋澗先生大全文集-24-24.djvu/92

此页尚未校对


朝廷發揚如是實為希闊之遇于以見

聖朝崇儒右文之羙光賁千古矣延祐七年庚申正

月載生明男王公孺百拜叙書于后

秋澗先生大全文集後序

翰林承旨文定王公衛之名儒秋澗其號也從游遺

山鹿菴紫陽神川四先生之門講貫漸磨深造閫域

語性理則以周邵程朱為宗論文章則以韓桞歐蘇

為法才思泉湧下筆輙數千言星囬漢翻韶鳴鳯躍

千變萬狀可駭可愕文中巨擘也學古入官𫾻歷清

要内而金馬玉堂外而豸冠繡斧所至有令譽雖公

務填咽手不釋卷耽書嗜古天性然也公長子翰林

待制紹卿嘗集公平生所作分爲百卷題曰■秋澗