Page:Sibu Congkan1399-戴表元-剡源戴先生文集-6-1.djvu/6

此页尚未校对


去此可以窺先生之心矣晉陶元亮辭為

彭澤宰而日娯於詩酒千載而下非有精

詣之士孰䏻知其解㢤余嘗謂淵明非詩

人而先生亦非文士蓋無意於詩文而詩

文自不得不工者此所以為難及也余故

因刻既成而敬識之以告世之學詩文者

萬曆辛巳春仲四明剡溪後裔戴洵謹叙