Page:Sibu Congkan1399-戴表元-剡源戴先生文集-6-1.djvu/78

此页尚未校对


道之者元貞二年秋九月四明陳君天益始𬒳紱綬來爲山

長於是事属平定前蒞是官者薄其地迂廪瘠往往託故不

至禮殿六楹孤立風雨中肖象弗建奠謁靡𭔃饔糧祭器(⿱艹石)

其他供飬居止之須種種匱乏君曰是欲誰諉𫆀即易瓦𥙷

塞修甓窒漏設素王之容倡先賢祠屹門闕翼廟㢘秩豆籩

諸事既以略備乃率先置養士田十五畆⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼而詢荒覈耗經

理而得田及諸儒所助通一頃六十四畆由是春秋之祭費

取焉朔望之膳具取焉師長職員之稍給取焉月有書季有

考雍雍于于雲興谷應巖居之叟塗行之子嗟呼嘆詫以爲

不圖荒凉契濶矣而復有歌舞雩𮗚矍相之圃之感也惟講

書之堂以役重未就大徳元年冬十二月亷副使拜降公僉

事完顔公臨其地嘉前事之有緒而欲雄其成也以屬邑主