Page:Sibu Congkan1400-戴表元-剡源戴先生文集-6-2.djvu/111

此页尚未校对


若韓孟歐梅同聲一迹綢繆傾吐而後爲遇而後世乃欲望

此扵道途邂逅之間則又過矣余評子昻古賦凌歷頓迅在

楚漢之間古詩沉潜鮑謝自餘諸作猶傲睨髙適李翶云子

昻自知之以爲何如大徳戊戌仲春旣望

  尚書小傳序 𩀱溪王先生

古之君子欲明道扵天下者不能使人無異而嘗惡人之苟

同以爲異則道可因人而明苟同之情雖一時懽然無失而

初不能以相發故以仲尼百世師西家之鄰夫猶不知其賢

而郷國之人至以爲不知禮故舊交游門弟子之徒雖逹如

原壤賢如晏嬰親且久如仲由陳元猶或愕而疑之及乎事

乆論定則亘古今之逺窮天地之廣家傳其書而人習其道

此豈人情眉睫旦暮之所可期㢤徽士大夫嘗爲余言朱文