Page:Sibu Congkan1400-戴表元-剡源戴先生文集-6-2.djvu/154

此页尚未校对


同學詩人亦頗同愧之頭白齒揺無所成就來上饒得新安

洪焱祖潜父潜父詩優游雋永處不减宣城沉著停蓄徃徃

豫章社中語視永嘉雕𤥨俯手而徐就之耳爲之驚喜賛敬

恨相得晚而潜父之年非余所及謙躬強志扵書方無所不

觀扵理方無所不究誠若此其升階而趨唐入室而語古不

患不自得之余憊矣不能從也大徳八年九月朔日

  許長卿詩序

酸鹹甘苦之食各不勝其味也而善庖者調之䏻使之無味

温凉平烈之扵藥各不勝其性也而善醫者製之䏻使之無

性風雲月露虫魚少木以至人情世故之託扵諸物各不勝

其爲迹也而善詩者用之能使之無迹是三者所爲其事不

同而同扵爲之之妙何者無味之味食始珍無性之性藥始