Page:Sibu Congkan1400-戴表元-剡源戴先生文集-6-2.djvu/171

此页尚未校对


絕二十年余再來練塘張湖間壯年歌游䖏所一一無復故

物獨烟林水鳥相顧徘⿰彳囬 -- 徊太息頗欲捐棄生理訪張季鷹天

隨生之遺蹟而隱焉有緇袍而癯者袖詩一篇貺余閱之清

馴而不枯抑怨而有章諗其刺崇古師也訊其族華亭錢氏

也嗚呼使崇古師猶有其家冨貴豪華豢養之具所以昏憊

眩惑人者去之不盡不苦其心不動揺其肌體豈暇若是專

扵詩耶葢天快其疾而納之以清能靈識此可以為崇古師

賀而不可以為弔也且又同時貲𫞐相先者旣皆歸于灰飛

絕㓕而錢氏子孫乃今猶以詩著不又重可幸歟崇古師勉

大徳戊戌歲仲冬日南至前進士剡源戴表元序

  圓至師詩文集序

圓至師詩文一卷師諱圓至字天隱江西髙安姚氏子父兄