Page:Sibu Congkan1400-戴表元-剡源戴先生文集-6-2.djvu/82

此页尚未校对


僅猶可自保此不待遠取而知也而吴氏隱德盤薄停蓄至

于二百年之久可謂晚甚猶徐行㢘取如是天豈不愈念之

而士大夫聞晚香之風亦可爽然動心哉是爲記大徳八年

秋九月四日

  先天觀記

信之龍虎山以僊著學僊者附之而居枝牽葉聮不可勝數

也曽貫翁作先天觀扵其山之南役最後地最僻境最勝其

初也人皆疑之終也人皆竒之貫翁曰噫嘻吾何意于是乎

㢤葢吾生而畸孤年未衰而倦遊交雖多而寡諧以為旣不

願有求扵世徒得數弓之宅一夫之田奉吾師香火而休焉

巳不翅足顧便近地不可得會有以山麓售喜而質之則樵

者捫岩而蘇耕者焚林而畬其艱且勞如是而何以爲居然