Page:Sibu Congkan1401-戴表元-剡源戴先生文集-6-3.djvu/120

此页尚未校对


剡源戴先生文集卷之十四

               四明戴表元帥初

 序

  送鄧善之序

大徳戊戌春巴西鄧善之以材名𬒳徵将祗役於京師於時

甘泉近臣乘𦂛而致詞瀛洲仙官揚鑣而先途友朋星羅從

徒蟻奔扳末光附餘聲之士餞善之於郊者退而無不頌善

之於家曰嘻乎偉㢤善之其果䏻去此而行其志也乎㢤方

善之淸修苦學扵隱約之中蓬門緼袍筆硯爾汝顧單力不

可與飢凍抗則曰與其徒歌吟古聖賢之說以自壯至扵寒

巖永夜聲出風雨赤日流汗而挾書不知此其堅忍強志欲

何為耶當是時自無故而與之千金度善之能辭卒然而加