Page:Sibu Congkan1401-戴表元-剡源戴先生文集-6-3.djvu/17

此页尚未校对


編而命表元爲之序

  牡丹讌席詩序

人之扵交遊㑹合談讌之樂當其樂時不知其可慕也事去

而思之則始⿱⺾⿰氵亾然有追扳不及之嘆渡江兵休久名家文人

漸漸修還承平館閣故事而循王孫張功父使君以好客聞

天下當是時遇佳風日花時月夕功父必開玉照堂置酒樂

客其客廬陵楊廷秀山隂陸務𮗚浮梁姜堯章之徒以十數

至輒𭭕飮浩歌窮晝夜忘去明日醉中唱酬詩或樂府詞纍

纍傳都下都下人門抄戸誦以為盛事然或半旬十日不爾

則諸公嘲訝問故之書至矣嗟夫此非故家遺澤余所謂追

扳而不𫉬者耶大徳戊戌春功父諸孫之賢而文者國器甫

復㝷墜典自天目山致名本牡丹百餘歸第中以三月九日