Page:Sibu Congkan1401-戴表元-剡源戴先生文集-6-3.djvu/30

此页尚未校对


欲扵世者雖賢愚臧否為人稱慕姍𥬇之不同而皆未有不

為而成者也况(⿱艹石)吾人之云云進無所榮扵時退無所佚扵

家疲其躬苦其心自兒童佔嗶學誦間關扵名實之得喪顚

頓扵事物之變遷其勤勞又有過扵農賈百工者矣而欲何

所成而何所資以爲樂耶扵是必有黙然而自喻者焉而不

必人之同之也雖不必人之同之而必有同之者焉何者四

海之廣也千萬人之衆也我爲迂人必亦有為迂者焉我為

獨人必有亦為獨者焉大徳戊戌之孟冬余客杭久且念歸

而方韶卿自婺至顧伯玉自秀至一夕不約而胥㑹于霅陳

無逸之邸四人者皆窮皆好迂行獨間𨵿顚頓而不悔而余

與韶卿老矣相顧尤不能為情因相留止宿無逸大出酒炙

饌具相飮飫左觴右奕前歌後笑至扵語洽氣酣感慨之極