Page:Sibu Congkan1401-戴表元-剡源戴先生文集-6-3.djvu/36

此页尚未校对


不敢踐其墓草敬叔勉之余旦夕歸剡源山中亦不敢廢故

業以求無愧扵所爲知敬叔者焉元貞丙申歳長至日剡源

戴表元序

  顧伯玉詩文稿序

古之聞人能以文學華其躬而名于後世者豈獨繋乎人力

之所成就亦其豪傑之見有以異扵衆人而然乎予常怪今

人好揣摩時材者靳吳士嗚呼彼直見其居衍沃安紛華而

無志扵超𮗚逺舉以爲土風適當然耳是焉知其初吳之初

有延陵季子以多聞博識能使齊魯晉鄭諸國之名賢傾身

而願從之交者有言子游輕千里而北學扵仲尼仲尼之門

遊者累千人而子游爲文學首凡東南之儒者班然名揚藝

𩔰宜皆出扵二人之苗裔焉故其流膏餘澤沾注呉士漢魏