Page:Sibu Congkan1401-戴表元-剡源戴先生文集-6-3.djvu/78

此页尚未校对


成父歸語訓之毋多談西北自古多竒男子子之鄕有堯之

遺風焉迨扵近世如宋廣平元魯山猶磊落令人歆重訓之

顧其名(⿱艹石)字而就有道者正之㢤大徳八年九月朔旦

  道上人字逢源序

事之𤼵必有原故地之高平曰原物之可復言之可述情之

可矜亦皆曰原取其動之善而不失其初也學者之扵道亦

然人之生天莫不與之以口目耳鼻百骸四體之属曰身主

其身有知覺而能動者曰心心之動之之初其原皆係扵仁

義曰性動而不失其初之原耳不能使越仁義而聴自不能

使越仁義而視口鼻手足百為皆不能使越仁義而動以至

逹扵事物𤼵扵禮樂刑政著扵君臣父子兄弟夫婦朋友之

别而散扵隂陽日月星辰山川草木之運曰道道之所以不