Page:Sibu Congkan1402-戴表元-剡源戴先生文集-6-4.djvu/12

此页尚未校对


謝語甚切至晚歲以家政付二子時時飮酒而不至醉以適

性吟詩而不傷訐以適意盖樂天知命忠厚篤實君子也母

夫人之状曰張氏諱妙静祖維兩充鄕貢進士舉父孝友世

為弋陽儒家夫人歸府君相尚勤儉業夫人性嚴少假借禮

部銘其墓所謂治家中禮者也夫人承迎左右無違順而正

慈而節常舉外家所聞見督二子以虚心好問自諸老處歸

聞得一善言為之喜見顔色府君沒家遷扵鉛山之何田以

氣疾竟死何田府君年六十六生嘉定癸未七月十二日也

至元戊子三月二十六日夫人年七十二生嘉定巳𫑗十

一月二十日没至元庚寅十一月十八日今葬以大徳癸𫑗

某月某日子男二長應桂次應得子女二長適前進士趙嗣

惠次適進士游味道孫男三公審志學弘孫公審早世孫女