Page:Sibu Congkan1402-戴表元-剡源戴先生文集-6-4.djvu/15

此页尚未校对


嫁新㑹者與壻相⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼皆死十七年應梅始自上饒間𨵿數千

里跋涉物色問歷得君殯扵新㑹瀧水里之㘭頭村扵是𤼵

土撤茨奉餘骨歸葬上饒某山之原以廵檢衣冠祔兆域焉

人嘗疑科舉士無實材予奪得䘮若有鬼神焉戲之君起衡

茅用文墨得一邑佐吏不為通顯然所就落落出人意表上

饒人䏻言布衣時淳祐間徐侯為禮行經界景定𥘉黄侯蛻

招義勇皆君畫策建議臨大事慷慨有馬周張齊賢之風晚

歲流離倉卒身羈家散竟以客死禍福果何如耶将事出適

然而鬼神亦有所不能盡知其情耶聞義而行知難而退孤

老窮蹙僅免兵革天又遺之賢息使逰魂寓魄歸妥塋廟然

則君之扵此自可無憾世不必皆知君也君嘗種梅扵所居

南榮稱君者有梅谷之自年七十五生嘉泰甲子十月卒至