Page:Sibu Congkan1402-戴表元-剡源戴先生文集-6-4.djvu/2

此页尚未校对


剡源戴先生文集卷之十五

              四明戴表元帥初

 墓志

  安陽胡氏考妣墓志銘

大徳壬寅歲余來錢塘授徒且五年識安陽胡士謙扵中書

行署恂恂然儒也扵是諸公憐余老而加窮薦授之一官将

行别士謙則方圓其齋衰絰在苫塊之中越再旬介友人以

其母夫人行述來謁銘且曰今将奉柩歸以明年癸𫑗歲秋

某月某日合窆扵安陽柴庫村先府君之兆惟先府君之死

與葬處盖不忍言幸哀而併銘之按府君諱泰字通父胡氏

夫人王氏俱彰徳安陽人胡氏世長者至府君父諱仙當金

時選充行軍副統壽九十而終生四子府君扵次在三資特