Page:Sibu Congkan1402-戴表元-剡源戴先生文集-6-4.djvu/37

此页尚未校对


氣時零丁天折無至五十者獨表元移承旁宗偶幸未死荒

塋車寄沉綿五紀以吾世能念之尚不免棄捐荆𣏌如是有

如属疏事逺何所不至且吾年向老早暮不可知而貧勢未

止不得尚以力薄爲解居之東北有山曰紹地近始愛而蓄

之亦旣卜吉規以爲壽藏扵專葬無所碍乃以大徳十一年

丁未十二月二十三日啓殯陳園奉遷而西二十九日改窆

紹地中壠壬穴丙向趨迎稠重環衛秀宻望居士府君中枝

之麓冠襟而屏机也古者子不敢銘其親懼以愛溢稱表元

銘伯妣夫人以舒幽懷以期永久銘曰生爲勞母而不及承

一日之養死爲慈婦而不得與同穴之藏日吉辰良作兹新

岡凡我剡源子孫其謹勿忘

  故道錄章公墓志銘