Page:Sibu Congkan1402-戴表元-剡源戴先生文集-6-4.djvu/45

此页尚未校对


明之儒先如内翰深寧王公猶無恙聞君之來動色相慶内

翰卽從政仕台時員外司馬也君虚心事賢直躬賛長肅客

合羣有蔽通之有忤調之有危掖之儀門書閣禮殿論堂齋

廡諸役有煩任之錢穀會計有籍公之寮宷憤訟如潰河而

庠校賴君不廢郡遂以學事委君主攝旣而秩滿扁舟賦歸

蒔花樹木爲休閒之計所居之室曰雲心並西一軒曰帶經

客至㵸茶淸言衘盃浩歌𩔖古之樂天知命者大徳丁未

春有命授瀏陽州敎授五月二十六日以疾卒于正寢生甲

辰十二月二十八日年六十四娶趙氏先二十年卒子男二

長文龍早世次徳麟女五長許適孫氏餘尚㓜孫男三昌孫

昇孫昺孫女三余之生長君十月爲同甲嘗入太學扵君家

世爲同舍比來明同游相好覩公謹重縝暢疎財急義未嘗