Page:Sibu Congkan1402-戴表元-剡源戴先生文集-6-4.djvu/47

此页尚未校对


奉軄信義脩身之褒晚歲愛奉化鄞陽郷山水卜築而居之

鄕人感其惠死廟食扵鄞之橫溪至今而郷名遂易爲忠義

盖取誥詞云曽祖先哲祖紀父奎皆不及仕君世業儒天性

恭儉慈孝尤樂扵施予里中有闘訟者正色語以枉直往往

愧止治生無鈎距餘暇歌酒自娛賔朋故舊過門從容燕欵

人人得其𭭕心齒髪衰暮翛然如欲脫去世俗機械遇山林

物外雲簦雪SKchar之客意相投而色相喻也一日命家人曰吾

死期至矣汝曹勉之時大徳甲辰五月三日明日遂不起生

以丁酉十一月二十二日壽六十八娶董氏先二十三年卒

⿰糹⿱𢆶匹室陸氏子男二復翁全翁女二扵是諸孤将以某年某月

某日葬君鄞豐樂鵞東之原而來乞銘銘曰孰有能分宗累

百祀而不替其家之人也意行而不躓道隱而無華悠悠乎